Algemene Voorwaarden

 1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van:
  • het ingevulde “Inschrijvingsformulier” behorende bij deze workshop;
  • de “aanmelding via website”, makeyoursite.nl.
  • een e-mail met alle gegevens zoals aangegeven op het inschrijvingsformulier.
 2. Make your site behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving niet te accepteren wanneer een cursus voor de betreffende deelnemer als “niet geschikt” wordt geacht.
 3. Na aanmelding wordt een voorlopige bevestiging van de inschrijving opgestuurd alsmede de factuur.De inschrijving is definitief na volledige betaling van de factuur. Hierna volgt een definitieve uitnodiging en een lijst met noodzakelijke voorbereidingen.
 4. Make your site is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en), cursusruimte en internetproblemen. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, naar keuze een andere datum te kiezen om de workshop te volgen.
 5. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
  • bij annulering vind geen restitutie van de reeds betaalde workshopkosten plaats;
  • een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een workshop hiervan melding is gemaakt;
  • deelname aan de workshop op een latere datum is mogelijk, echter onder verrekening van de dan geldende workshopkosten;
  • indien men na aanvang van een workshop de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de workshopkosten. Annulering dient altijd schriftelijk per brief, fax of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de fax- of e-maildatum.
 6. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 19,50.
 7. Make your site behoudt zich het recht voor om in het workshopprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 8. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Make your site workshopmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.